BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
www.Qrmenue.com Kısaca “Qrmenue” , “Qrmenue.com” ve “Firmamız” olarak anılır.
Bayi, Müşteri, Bayi/Müşteri ve Kullanıcı tanımları, Qrmenue ve Qrmenue.com web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.


SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu Sözleşmenin bayilik sözleşmesi dışında bir başka sözleşme şeklinde yorumlanması mümkün değildir. Bayilik sözleşmesinin tamamen veya kısmen BAYİ tarafından qrmenue.com yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara devredilmesi mümkün değildir.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.
TANIMLAR
İş bu sözleşmede geçen Qrmenue ÜRÜNLERİ; Firmamız tarafından lisans yada doğrudan hak sahipliği ile üretilen ve BAYİ tarafından dağıtımı veya satılması istenen Qrmenue ürünleridir.


1) SORUMLULUKLAR
1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar Qrmenue.com'un malıdır ve onun tarafından işletilir. Qrmenue.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.


1.2 Qrmenue.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


1.3 Bayi/Müşteri, Qrmenue ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.


1.4 Bayi/Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için Qrmenue.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Bayi/Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Bayi/Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)
2) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.
3) DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR
3.1 BAYİ/MÜŞTERİ, Qrmenue'nin ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Qrmenue ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı Qrmenue ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.


3.2 BAYİ/MÜŞTERİ, Qrmenue'nin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Qrmenue'nin gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.


3.3 Talep eden her kim olursa olsun Qrmenue'nin hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Qrmenue yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Bayi/Müşteri'nin ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. BAYİ/MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.


3.4 Qrmenue, BAYİ/MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan Qrmenue'ya ait banka hesabına, BAYİ/MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Qrmenue, hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.


3.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben beş (5) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. BAYİ/MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.


4) TEKNİK DESTEK
4.1 Qrmenue, Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren( 6 ay süre ile), ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün Qrmenue tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.


4.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, Qrmenue'den almış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda Qrmenue'nin ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.


4.3 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Qrmenue'nin bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.


4.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde Qrmenue tarafından yanıtlanacaktır.


5) MÜCBİR SEBEP
5.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


6) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
6.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


7) SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
7.1 Qrmenue.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


8) TEBLİGAT
8.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Qrmenue.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


9) DELİL SÖZLEŞMESİ
9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


10) İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI
10.1 Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;
Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler." belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.


10.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;
Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına (domain adresi) lisanslanmaktadır. Lisanslama işleminden sonra, hiçbir koşulda tekrar alan adı (domain adresi) değiştirilemez. Müşteri bunu önceden kabul ve taahhüt eder.


10.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;
Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını hiçbir koşulda bir başkasına devir/transfer edemez, bir başkasına satamaz. Müşteri, bunu önceden kabul ve taahhüt eder.


10.4 Kiralanan Yazılım Ürünleri;
Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.


10.5 Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdan kaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinin cayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.


-Her türlü web sunucusu (fiziksel sunucu, sanal sunucu) hizmetleri.
-Alan adı tescil hizmetleri.
-Uluslararası sms gönderim hizmetleri.
-Türkiye sms gönderim hizmetleri. (Alıcısına ulaştırılmayan smsler kredi hakkı olarak otomatik iade edilir.)
-Diğer yerel ve uluslararası ürün/hizmet lisansları.
10.7 Ödemelerin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
TEMİNAT
BAYİ toplam .......-$’lık(........) nakit olarak sözleşmenin imzalanması ile Qrmenue'ye tevdi edecektir.


BAYİ’nin, Qrmenue faturalarını ödememesi, zamanında ödememesi veya eksik ödemesi veya bu maddede belirtilen
teminatı tam olarak tamamlamaması veya banka teminat mektubunu belirtilen miktarda veya belirtilen şekillerde
teslim etmemesi hallerinde veya BAYİ’nin vermiş olduğu teminat limitini aşan kısımlarda Qrmenue'ye, BAYİ’e Qrmenue ÜRÜNLERİ’ni teslim etmeme hakkı veya sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
MADDE BAŞLIKLARI-KELİME HATALARI
Bu Sözleşme’deki madde başlıkları sadece kolaylık amacıyla konulmuştur ve bu Sözleşme’nin herhangi bir bölümünü teşkil etmedikleri gibi, Sözleşme’nin anlamını veya yorumlanmasını da herhangi bir şekilde etkilemezler. İşbu sözleşme metninde yer alan bir kelimenin ve/veya madde başlığının yanlış veya eksik yazılmış olması sözleşmenin yorumlanması açısından bir değer ifade etmez ayrıca sözleşme hükümlerinin geçerliliğine olumsuz bir etkide bulunmaz. Taraflar bu hususu kabul ederler.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Mardin (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.